FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA „ATUT” MAREK I ALICJA JANECZEK SPÓŁKA JAWNA zrealizowała projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnej konstrukcji okna minimalizującej liniowe mostki termiczne wraz ze zwiększoną odpornością na odkształcenia mechaniczne” o nr RPPK.01.02.00 – 18 – 0033/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

Celem projektu było opracowanie innowacyjnej konstrukcji okna minimalizuj ą cej liniowe mostki termiczne wraz ze zwiększon ą odpornością na odkształcenia mechaniczne. Podstawowym rezultatem prac B+R jest nowa konstrukcja okna wykonanego z profili PCV oraz jego technologia zabudowy w obiektach budowlanych.

  1. Okres realizacji: 2018 – 2021
  2. Wydatki ogółem: 1 265 211,78 zł
  3. Wydatki kwalifikowane: 1 183 048,64 zł
  4. Wkład UE: 870 748,05 zł

W ramach projektu wdrożono do oferty firmy nową konstrukcję okna ze wzmocnieniem stalowym zamkniętym wypełnionym pianką poliuretanową, zgodnie z rysunkiem poniżej, na którym przedstawiono przekrój okna.

Ponadto, do oferty firmy wprowadzono usługę związaną z wprowadzeniem procesu osadzania nowych okien w zabudowie. W drożono usługę własnego montażu okna, co znacznie poprawiło eliminację ​ mostków termicznych pomiędzy murem, a ościeżnicą okna. Odpowiednie przygotowanie otworu okiennego, a także odpowiedni montaż dodatkowo zwiększył nie tylko komfort, ale także efektywność cieplną budynku.

W celu indywidualnej wyceny, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub na bezpośrednie spotkanie w siedzibie naszej firmy.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ATUT” MAREK I ALICJA JANECZEK SPÓŁKA JAWNA zrealizowała
projekt pt. „Wdrożenie do produkcji wyników prac B+R w postaci innowacyjnych okien z
usztywnieniami kompozytowymi i metalowymi” o nr POIR.03.02.01-18-0022/21 w ramach
poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji dwóch rodzajów okien opracowanych przez firmę ATUT tj.
okna ze wzmocnieniem kompozytowym oraz okna ze wzmocnieniem stalowym, oba wypełnione
pianką poliuretanową, o podwyższonej odporności przeciwwłamaniowej. Poprzez realizację projektu,
zwiększy się konkurencyjność regionu oraz całego kraju poprzez wdrożenie do produkcji nowej
konstrukcji okien, które zastosować będzie można z powodzeniem w coraz bardziej rozwijającej się
branży budowlanej

  • Okres realizacji projektu: 2022 – 2023
  • Wydatki ogółem: 3 486 435,00 zł
  • Wydatki kwalifikowane: 2 730 000,00 zł
  • Wkład UE: 1 911 000,00 zł

W ramach projektu wdrożono do oferty firmy dwa nowe produkty tj

1. Okno ze wzmocnieniem kompozytowym wypełnionym pianką poliuretanową

Nowym produktem jest okno wykonane z profili PCV, w którym przewidziano za stosowanie wzmacniających kształtowników kompozytowych z wypełnieniem pianką poliuretanową. Jest to nowatorski wyrób i zastosowana technologia wytwarzania polegająca na tym, że wprowadzenie profilu zamkniętego do komór profilu PCV wzmacnia sztywność skrętn ą profilu kompletnego (złożonego z profilu PCV i kompozytowego) kilkunastokrotnie w odniesieniu do analogicznego rozwiązania z profilem otwartym. Wypełnienie profilu pianką podpiera ścianki i przeciwdziała ich lokalnemu wyboczeniu zarówno przy zginaniu i s kręcaniu. Zwiększenie sztywności ramy okna i ościeżnicy przeciwdziała ich zwichrowaniu podczas montażu jak również przy obciążeniach zewnętrznych pochodzących od wiatru. Ponadto, następuje znaczne zmniejszenie współczynnika przewodności cieplnej profilu, c o w efekcie zmniejsza współczynnik przenikania ciepła kompletnego okna. Wzmocnienie kształtownika włóknem szklanym powoduje, że zwiększa on wytrzymałość okna, a równocześnie jest on odporny na korozję.

2. Okno ze wzmocnieniem stalowym (zamknięty profil) wypełnionym pianką poliuretanową

Wprowadzenie profili zamkniętych, wypełnionych dodatkowo pianką poliuretanową pozwala na uzyskanie konstrukcji bardzo sztywnej, aczkolwiek cięższej w stosunku do okien z profilem otwartym. We wprowadzonym rozwiązaniu wykorzystano handlowe profile otwarte, zamykając profil przez spawanie spoiną przerywaną wykonaną w cyklu ręcznym lub automatycznym. Pozwala to na obniżenie ceny okna w stosunku do rozwiązań z profilem zamkniętym handlowym, ponieważ profile te są drogie i trudnodostępne. Zastosowanie profilu zamkniętego zwiększa jego sztywność skrętną kilkadziesiąt razy, co w połączeniu z kształtownikami PCV zapobiega deformacjom okna, szczególnie przy montażu.

W celu indywidualnej wyceny okna, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub na bezpośrednie spotkanie w siedzibie naszej firmy.